เพิ่มเป็นรายการโปรด | ติดตั้งเป็นหน้าหลัก | สมาชิก | ส่งต้นฉบับ | RSS
ค้นหาภายใน: การค้นหาขั้นสูง
    BBSthaicn  
ตำแหน่งก่อนหน้าของคุณ:หน้าแรก > การกุศล
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบริจาคข้าวขาวให้แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ โดยมีผู้จัดการทั่วไปของธนาคารเป็นผู้มอบให้กับนายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์, นายยรรยง ปฐมศักดิ์ให้การต้อนรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบริจาคข้าวขาวใ
นายเฉลิม สุนันทการกิจและนางสาววรัญญา วิญญรัตน์ บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ โดยมีนายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ประธานกรรมการและนายอำนาจ อมรมณีกุลรองประธานกรรมการเป็นตัวแทนรับเงินบริจาคและให้การต้อนรับ
นายเฉลิม สุนันทการกิจและนางสาววรัญญา วิญญรัตน์ บริจ
นายสมชาย เอกวิริยะกิจและคุณเฉิน ปี้เอ๋อ ได้เดินทางมาบริจาคที่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ท่านละ 100,000 บาท โดยมีประธานกรรมและรองประธานกรรมการให้การต้อนรับ
นายสมชาย เอกวิริยะกิจและคุณเฉิน ปี้เอ๋อ ได้เดินทางม
นายหลิน หยู่อี้พร้อมภรรยา บริจาคเงิน 100,000 บาท และนายสุชาติ เศรษฐีวรรณพร้อมภรรยาบริจาคเงิน 200,000 บาท โดยมีประธานกรรมการและรองประธานกรรมการนายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์, นายอำนาจ อมรมณีกุลให้การต้อนรับ
นายหลิน หยู่อี้พร้อมภรรยา บริจาคเงิน 100,000 บาท และนายส
นายประชา ศิริจงกลทอง, คุณซูชาวจีนโพ้นทะเลและนายกวี หัสดินไพศาล บริจาคเงิน ท่านละ 100,000 บาท แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
นายประชา ศิริจงกลทอง, คุณซูชาวจีนโพ้นทะเลและนายกวี ห
นายสงวน สถิตย์เสมากุลร่วมบริจาคเงินแก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จำนวน 100,000 บาท โดยมีนายชาญวิทย์   หิรัญอัศว์เป็นผู้รับเงินบริจาค
นายสงวน สถิตย์เสมากุลร่วมบริจาคเงินแก่โรงพยาบาลเที
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สนับสนุนเงินแก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จำนวน 100,000 บาท โดยมีนายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ประธานกรรมการฯ, นายอำนาจ อมรมณีกุลเป็นผู้รับมอบ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สนับสนุนเงิน
คุณเฉิน ปิงอี้ประธานชมรมเพื่อนรักได้ให้การสนับสนุนเงิน จำนวน 100,000 บาท แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ โดยมีนายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคและขอบคุณ
คุณเฉิน ปิงอี้ประธานชมรมเพื่อนรักได้ให้การสนับสนุน
นายสุรินทร์ นภาพฤกษ์ชาติบริจาค 600,000 บาท, นายยรรยง ปฐมศักดิ์ บริจาค 200,000 บาท, นายเผ่า กู้เกียรตินันท์บริจาค 200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการรักษาผู้ป่วย
นายสุรินทร์ นภาพฤกษ์ชาติบริจาค 600,000 บาท, นายยรรยง ปฐม
นายอภิสิทธิ์ อริยโชติมา ประธานบริหารศูนย์วัฒนธรรมจินหรูอี้ เดินทางมาพร้อมด้วยภรรยาบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือมูลนิธิและสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม
นายอภิสิทธิ์ อริยโชติมา ประธานบริหารศูนย์วัฒนธรรมจิ
นายโชติ โกมลโรจนาภรณ์ให้การสนับสนุนบริจาคเงินแก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ โดยมีนายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการนายวัฒนเดช จินศิริวานิชย์, นายอำนาจ อมรมณีกุลให้การต้อนรับ
นายโชติ โกมลโรจนาภรณ์ให้การสนับสนุนบริจาคเงินแก่โร
นายวิชชา-นางวารุณี พนาจารย์ พร้อมด้วยบุตรหลาน เดินทางมายังโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิจำนวน 5,000,000 บาท โดยมีนายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการนายสิทธ์ สิทธิวราภรณ์, นายวัฒนเดช จินศิริวานิชย์ให้กา
นายวิชชา-นางวารุณี พนาจารย์ พร้อมด้วยบุตรหลาน เดินทา
ผู้นำชาวจีนโพ้นทะเล นายเชาวริทธิ์ ตันติวงษากิจพร้อมด้วยบุตรสาวและบุตรชายบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จำนวน30 ล้านบาท รับโดย นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ประธานกรรมการรรมการ
ผู้นำชาวจีนโพ้นทะเล นายเชาวริทธิ์ ตันติวงษากิจพร้อม
นายวิชัย วงศ์วิเศษสุข ประธานกิตติมศักดิ์ถาวรสมาคมฮงสุนให้การสนับสนุนบริจาคเงินท่านละ 200,000ร่วมกับ นายประพันธ์ ปัญญาวุฒิไกร, ดร.จิตร เต็มเจริญสุข, นายอนันต์ ประสพรัตน์และนายเฉิน ซิวผิง รวมทั้งสิ้นหนึ่งล้านบาท
นายวิชัย วงศ์วิเศษสุข ประธานกิตติมศักดิ์ถาวรสมาคมฮง
นายเฉลิม สุนันทการกิจผู้นำชาวจีนโพ้นทะเลบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จำนวน 300,000 บาท
นายเฉลิม สุนันทการกิจผู้นำชาวจีนโพ้นทะเลบริจาคเงิน
นายสมชัย เอกวิริยะกิจ บริจาคเงินแก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเนื่องในวันคล้ายวันเกิด   โดยมีนายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์รับเงินบริจาคพร้อมกล่าวคำอวยพร นายสมัย กวักเพฑูรย์,   นายสุวรรณ ซื่อสัตยาศิลป์เป็นพยานในการทำกุศล
นายสมชัย เอกวิริยะกิจ บริจาคเงินแก่โรงพยาบาลเทียนฟ้
นายพิบูล โกวิทวณิชพร้อมกับครอบครัวได้มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ โดยมีนายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์และนายอำนาจ อมรมณีกุลให้การต้อนรับ
นายพิบูล โกวิทวณิชพร้อมกับครอบครัวได้มอบเงินบริจาค
นายเชวง ชินธรรมมิตร,นายณรงค์ สุทธิกุลพานิช,  นายหลิน โยวไทมอบเงินบริจาค 100,000 บาทให้แก่ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
นายเชวง ชินธรรมมิตร,นายณรงค์ สุทธิกุลพานิช, นายหลิน
นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และนายสำเริง มนูญผลมอบเงินบริจาค โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จำนวนท่านละ 1 ล้านบาท
นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และนายสำเริง มนูญผลมอบเงินบ
คุณทิพย์วรรณ จิรชนานนท์มอบหมายให้บุตรสาวคุณจง หลี่หลิงบุตรชายพล.ต.อ.โกวิทย์ จิรชนานนท์บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 1 ล้านบาท
คุณทิพย์วรรณ จิรชนานนท์มอบหมายให้บุตรสาวคุณจง หลี่ห
คุณโจว เจียนหลิงชาวจีนโพ้นทะเลและครอบครัว บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
คุณโจว เจียนหลิงชาวจีนโพ้นทะเลและครอบครัว บริจาคเงิ
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม, นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ, คุณไช่ ยู่เฟิง มอบบริจาคเงินที่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม, นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ, คุณไ
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จัดพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการสมัยที่13 นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดีเป็นประธานในพิธี นายหลี่ ชุนหลินที่ปรึกษาและกงสุลใหญ่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ได้รับตราประจำตำแหน่งและมอบเงินบริจาคส
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จัดพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกร
นักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเล คุณหลัว ปี้ชิง บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จำนวน 200,000 บาท คุณหลี่ สูเจิน บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จำนวน 80,000 บาท ของใช้ประจำวันและเครื่องมือทางการแพทย์นายอำนาจ อมรมณีกุลเป็นผู้รับเงินบริจาค
นักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเล คุณหลัว ปี้ชิง บริจาคเงินให
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผ
คุณซู ซือสาน ผู้อาวุโสชาวจีนโพ้นทะเลบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จำนวน 100,000 บาท โดยมีนายชวลิต กาญจนชัยภูมิ เป็นผู้ให้การต้อนรับ
คุณซู ซือสาน ผู้อาวุโสชาวจีนโพ้นทะเลบริจาคเงินให้กั
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชาวจีนโพ้นทะเล นายฟาง เฉงต๋าประธานสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยบริจาคเงิน 200,000 บาท ดร.สุธี มีนชัยนันท์และนายวิชชา-นางวารุณี พนาจารย์ บริจาค 100,000 บาท
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำ
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วย
หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ออกหน่วยที่มูลนิธิร่วมกุศล ปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ออกหน่ว
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ตำบลหนองกระทุ่ม จังหวัดสุพรรณบุรี
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วย
มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผุ้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต
มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผุ้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต
โรงพยาบาลเทียนฟ้า จัดพิธีรำลึกองค์เจ้าแม่กวนอิม โดยมีนายชวลิต กาญจนชัยภูมิ, นายสิทธิ์ สิทธิวราภรณ์เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชา
โรงพยาบาลเทียนฟ้า จัดพิธีรำลึกองค์เจ้าแม่กวนอิม โดย
นายเกียรติ เตชะพงษ์ธาดาและนางหม่า ซูฟางภรรยาเดินทางไปที่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิบริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท นางเจิ้ง ชานหลานภรรยานายศิริ อาชาพิลาส บริจาคเงิน 200,000 บาท  นายชวลิต กาญจนชัยภูมิและนายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์เป็นผู้รับเงินบริจาค
นายเกียรติ เตชะพงษ์ธาดาและนางหม่า ซูฟางภรรยาเดินทาง
คุณมิตร รัตนโอภาส คุณภัทร์ วิจัยสุตกิจ, คุณจาง ฮ่านอี้ บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ท่านละ 200,000 บาท คุณเจริญพร สุจินตะบัณฑิต, คุณเฉิน สุ่ยเหลียน บริจาคท่านละ 100,000 บาท คุณชวลิต กาญจนชัยภูมิ, คุณวงศ์เกียรติ รักวานิชย์พงศ์, คุณชาญวิทย์ หิรั
คุณมิตร รัตนโอภาส คุณภัทร์ วิจัยสุตกิจ, คุณจาง ฮ่านอี
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชาวลาดพร้าว มอบเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เป็นจำนวนมากกว่า 10 ล้านบาท คุณหูเฉินยุ่ย มอบเงินบริจาคจำนวนหนึ่งแสนบาท
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชาวลาดพร้าว มอบเงินบริจาคแก่โ
นายเฉิน ฮ่านเฉิงและนายมิตร รัตนโอภาส บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ คนละ 100,000 บาท นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์และนายอำนาจ อมรมณีกุล เป็นผู้ต้อนรับและรับมอบเงิน
นายเฉิน ฮ่านเฉิงและนายมิตร รัตนโอภาส บริจาคเงินให้ก
คุณเฉิงลี่หว่าน บริจาคเงินหนึ่งแสนบาทให้กับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ โดยมีคุณชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ ให้การต้อนรับ
คุณเฉิงลี่หว่าน บริจาคเงินหนึ่งแสนบาทให้กับโรงพยาบ
คุณหลี อี้เซิ้งบริจาคเงินสองแสนบาทให้กับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
คุณหลี อี้เซิ้งบริจาคเงินสองแสนบาทให้กับโรงพยาบาลเ
คุณเฉลิม สุนันทการกิจ บริจาคเงินสองแสนบาทให้กับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
คุณเฉลิม สุนันทการกิจ บริจาคเงินสองแสนบาทให้กับโรงพ
คุณจานไห่หยวนและภรรยาคุณอู๋ซูอินได้มอบเงินบริจาคจำนวนสองแสนบาทให้กับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ คุณยรรยง ปฐมศักดิ์บริจาคหนึ่งแสนบาท โดยมีคุณชวลิต กาญจนชัยภูมิรับมอบเงิน และคุณสิทธิ์ สิทธิวราภรณ์ คุณชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ คุณอำนาจ อมรมณีกุล ให้การต้อนรับ
คุณจานไห่หยวนและภรรยาคุณอู๋ซูอินได้มอบเงินบริจาคจำ
ฮอตฮิต
  1. สมาคมฮากกาแห่งประเทศไทยจัดงานสักการบูชาเทพพระเจ้ากวนอู
  2. โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธินิมนต์พระเพื่อมาสวดมนต์ขอพรในวันสักการะเจ้าแม่กวนอิม
  3. สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน และชมรมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีนรุ่นใหม่ ได้ร่วมกันจัดงาน “เศรษฐกิจไทยจะเดินหน้าต่อ
  4. นายไกรสร จันศิริ จัดการประชุมสามัญประจำปีสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 67 ผู้เข้าร่วมได้เลือกตั้งอ
  5. เย็นวันที่ 13 ธันวาคม 2554 รองประธานาธิบดีจีนนายสีจิ้นผิง เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับที่ชาวไทยเชื่อสายจีนจัด